Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΠΟΝΟ

Σοφία Γραβάνη, Ιωάννης Κουτελέκος


Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 138-147

DOI: 10.5281/zenodo.7484337

Περίληψη:

Εισαγωγή: Οι προεχειρητικοί παράγοντες που έχουν μελετηθεί για τη σχέση τους με τον μετεγχειρητικό πόνο είναι τα δημογραφικά, γενικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών, δεδομένα που αφορούν τη χειρουργική επέμβαση αλλά και παράγοντες ψυχικής υγείας. Σκοπός: της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των ψυχολογικών παραγόντων άγχους και κατάθλιψης, με τον μετεγχειρητικό πόνο, πρώτης μετεγχειρητικής ημέρας. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ερευνητικών άρθρων αναφορικά με τους παράγοντες άγχους και κατάθλιψης, ως προεγχειρητικοί παράγοντες επίδρασης στον μετεγχειρητικό πόνο και στη συνέχεια επιπρόσθετη αναζήτηση για την επίδραση αυτών των παραγόντων στον πόνο πρώτης μετεγχειρητικής ημέρας (POD≠0 - πρώιμος μετεγχειρητικός πόνος). Η αναζήτηση υλοποιήθηκε στις διεθνείς βάσεις δεδομένων PubMed, Scopus και Google Scholar, χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδία που εξυπηρετούσαν τον σκοπό της βιβλιογραφικής ανασκόπησης.Αποτελέσματα: Ανευρέθηκαν αρκετές μελέτες που συσχέτισαν το άγχος και την κατάθλιψη με τον μετεγχειρητικό πόνο αλλά ήταν ελάχιστες οι έρευνες που συσχέτισαν αυτούς τους παράγοντες με τον πόνο της πρώτης μετεγχειρητικής ημέρας. Οι περισσότερες συσχετίσεις ήταν θετικές, με τους ερευνητές να συμφωνούν για την αναγκαιότητα της προεγχειρητικής εκτίμησης και θεραπείας της ψυχικής υγείας των ασθενών πριν τη διενέργεια της χειρουργικής επέμβασης που θα συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη μετεγχειρητική αναλγησία και νοσηλεία των χειρουργημένων ασθενών. Συμπεράσματα: Το άγχος και η κατάθλιψη επιδρούν σημαντικά στην εμπειρία πόνου της πρώτης μετεγχειρητικής ημέρας, αλλά είναι απαραίτητη η υλοποίηση επιπλέον ερευνών για την ασφαλή διεξαγωγή συμπερασμάτων και την σύγκριση των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιώντας ίδια μεθοδολογία ως προς τις χρονικές καταγραφές πόνου και τα εργαλεία συλλογής δεδομένων ψυχικής υγείας και μετεγχειρητικού πόνου.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses