Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

Αθανασία Τσιώκα, Ευρυδίκη Καμπά, Θεοδούλα Αδαμακίδου, Παρασκευή Αποστολάρα


Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

Έτος δημοσίευσης:

2021

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 208-219

DOI: 10.5281/zenodo.5651596

Περίληψη:

Εισαγωγή: Oι γονείς των παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη ζωής τους. Σκοπός: Η

διερεύνηση του υποκειμενικού βιώματος και των δυσκολιών που βιώνουν στο σπίτι οι γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας με

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Υλικό και Μέθοδος: Ποιοτική έρευνα με δείγμα αποτελούμενο από 6 γονείς, κατοίκους της

ευρύτερης περιοχής Αθηνών. Η συλλογή δεδομένων έγινε με μη-δομημένες συνεντεύξεις που διεξήχθησαν από το Σεπτέμβριο ως το

Δεκέμβριο 2019. Τα δεδομένα αναλύθηκαν βάσει της Θεμελιωμένης Θεωρίας.Αποτελέσματα: Από την ανάλυση των δεδομένων

προέκυψαν οι εξής θεματικές ενότητες: α) Έλλειψη/ ανεπάρκεια υπηρεσιών, β) Ανάγκη για κατ’ οίκον υποστήριξη, γ) Προβλήματα

καθημερινότητας, δ) Συνέπειες/ δυσκολίεςΣυμπεράσματα: Υπάρχει ανάγκη για εθνικό σχέδιο υποστήριξης των οικογενειών που

μεγαλώνουν παιδιά με ΔΑΦ, αναθεώρηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων αλλά και καλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στο

σύνολό της.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses