Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Ένα Νοσοκομείο, Ένα Έγγραφο, Χίλια Εξακόσια Χιλιόμετρα

Ζάντζος A.Ιωάννης, Λεβέντης Νικόλαος

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012

Συγγραφείς:

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 24-39

Περίληψη:

Εισαγωγή: Στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, καθημερινά, γίνεται αναφορά της υφιστάμενης δύναμης προσωπικού χρησιμοποιώντας ένα μη προβλεπόμενο έντυπο. Η αναφορά αποσκοπεί στον έλεγχο αδειών των υπαλλήλων και διεκπεραιώνεται με την φυσική μεταφορά του εντύπου από τα διάφορα τμήματα προς την αρμόδια, οργανική μονάδα.

Σκοπός: Αποτίμηση επιπτώσεων από την υιοθέτηση του ad hoc εγγράφου και ανάδειξη της ελλιπούς μηχανογραφικής υποστήριξης. Παράλληλα, διατύπωση προτάσεων για την απαλοιφή του συγκεκριμένου προβλήματος.

Υλικό και μέθοδος: Υπολογισμός της διανυθείσας απόστασης χρησιμοποιώντας αρχιτεκτονικά σχέδια και χρονομέτρηση του αναλωθέντα χρόνου διανύοντας την απόσταση. Για την ολοκλήρωση της έρευνας κρίθηκε αναγκαία η υιοθέτηση ορισμένων παραδοχών.

Αποτελέσματα: Καθημερινά, για την διακίνηση του συγκεκριμένου εγγράφου, από το προσωπικό διανύονται 6,588 χιλιόμετρα, 492 σκαλοπάτια, αναλώνεται χρόνος 130 λεπτών και χρησιμοποιούνται 52 σελίδες Α4. Ετησίως, οι αντίστοιχοι αριθμοί είναι: 1.646,965 χιλιόμετρα, 123.000 σκαλοπάτια, 545 ώρες και 13.000 σελίδες Α4. Ετησίως, ο αναλωθέντας χρόνος στοιχίζει 7.116,19€ ενώ τα αναλώσιμα (χαρτί και γραφίτης) κοστίζουν άλλα 229,5€.

Συμπεράσματα: Το συγκεκριμένο έγγραφο αναλώνει πόρους που θα μπορούσαν να διατεθούν αλλού. Η μερική ή (ακόμη καλύτερα) ολική κατάργηση, η ηλεκτρονική αποστολή και τέλος η χρήση ενός πληροφοριακού συστήματος που εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει και δυνατότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού είναι οι πιθανές λύσεις με την τελευταία να διαθέτει πλείστα πλεονεκτήματα. Επισημαίνεται η έλλειψη προτυποποίησης διαδικασιών και λειτουργιών με καθολικότητα εφαρμογής στα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses