Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Μαρίνα Μπάκη, Ουρανία Γκοβίνα, Μάρθα Κελέση, Φανή Βεϊνή, Αγγελική Μπούτση, Ευάγγελος Δούσης


Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 76-86

DOI: 10.5281/zenodo.7027423

Περίληψη:

Το επάγγελμα της νοσηλευτικής είναι σωματικά και συναισθηματικά απαιτητικό και μπορεί συχνά να οδηγήσει σε επαγγελματική εξουθένωση (burnout), ιδιαίτερα στους ογκολογικούς νοσηλευτές και να επιδράσει στην ποιότητα της φροντίδας.  Σκοπός: Η διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης και των συμπεριφορών φροντίδας των ογκολογικών νοσηλευτών. Υλικό - Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε  συγχρονική μελέτη σε δείγμα ευκολίας 99 νοσηλευτών και βοηθών νοσηλευτών, από τον Φεβρουάριο έως τον Μάρτιο του 2020 σε Αντικαρκινικό Νοσοκομείο της Περιφέρειας Αττικής. Για τη συλλογή των δεδομένων χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων, η κλίμακα Maslach Burnout Inventory (MBI) 22 ερωτημάτων και η κλίμακα Caring Behaviours Inventory (CBI) 24 ερωτημάτων. Το εύρος τιμών της βαθμολογίας της CBI ήταν από 24-144. Χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης (ANOVA), ο έλεγχος t-test και οι μη παραμετρικοί έλεγχοι Mann-Whitney και Kruskal-Wallis. Για την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα ΙΒΜ SPSS v.25. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε σε p<0,05.  Αποτελέσματα: Οι συμμετέχοντες στην πλειοψηφία τους ήταν γυναίκες (86%), με μέση ηλικία δείγματος τα 51 έτη. Οι μέσες τιμές για τις διαστάσεις της κλίμακας MBI ήταν: 29,83±7,74 (υψηλή) για τη συναισθηματική εξάντληση, 30,76±6,47 (υψηλή) για την αίσθηση περιορισμένων προσωπικών επιτευγμάτων και 18,3±4,01 (υψηλή) για την αποπροσωποποίηση, ενώ η μέση τιμή της συνολικής κλίμακας CBI ήταν 5,10±0,69. Από τις συγκρίσεις μεταξύ των μεταβλητών φάνηκε ότι οι άνδρες βιώνουν μεγαλύτερη αποπροσωποποίηση από τις γυναίκες (p=0,053). Ως προς την κλίμακα CBI, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ηλικιακές κατηγορίες για τις διαστάσεις γνώσεις/δεξιότητες (p=0.03), το σεβασμό στη διαφορετικότητα  (p=0.04) και τη δημιουργία θετικής σχέσης (p=0.021), με τους συμμετέχοντες άνω των 51 ετών να παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες μέσες τιμές. Από τις συσχετίσεις με το συντελεστή Pearson r μεταξύ των υποκλιμάκων των δύο κλιμάκων, βρέθηκε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της αποπροσωποποίησης, του σεβασμού της διαφορετικότητας και της δημιουργίας θετικής σχέσης (r=0,218, p=0,03 και r=0,256, p<0,010 αντίστοιχα). Συμπεράσματα: Η επαγγελματική εξουθένωση επιδρά στις συμπεριφορές φροντίδας των ογκολογικών νοσηλευτών και η περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης τους θα βελτιώσει την παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses