Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Αγαπίου Μαρία, Χαραλάμπους Μαριάννα, Τάλιας Μιχάλης

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

Έτος Δημοσίευσης:

2016

Συγγραφείς:

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 23-35

Περίληψη:

Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις συνιστούν βασικό πρόβλημα δημόσιας υγείας στην παγκόσμια κοινότητα και οξύ πρόβλημα κατά την παροχή υγειονομικής φροντίδας στον ελλαδικό χώρο.

Σκοπός της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην επιδημιολογική επιτήρηση και τις νοσοκομειακές λοιμώξεις, όπως αυτή έχει μελετηθεί στην ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία. Υλικό και μέθοδος : Έγινε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Google Scholar (ελληνική βιβλιογραφία, 2015-) και PubMed/ MEDLINE (διεθνής βιβλιογραφία, 2010-2015). Πρόσθετα, αναζητήθηκαν στοιχεία στις ιστοσελίδες έγκριτων φορέων επιδημιολογικής επιτήρησης, όπως τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, καθώς και σε συγγράμματα στη βιβλιοθήκη των συγγραφέων. Λέξεις ευρετηριασμού ήταν οι εξής: Νοσοκομειακή λοίμωξη, λοίμωξη συνδεόμενη/ σχετιζόμενη με χώρους (παροχής υπηρεσιών) υγείας, (επιδημιολογική) επιτήρηση. Κριτήριο αποκλεισμού των άρθρων υπήρξε η γλώσσα εκτός της ελληνικής και της αγγλικής. Αποτελέσματα : Επιδημιολογική επιτήρηση είναι η συνεχής και συστηματική συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων υγείας, με σκοπό την υποστήριξη του υγειονομικού σχεδιασμού και την αξιολόγηση των υγειονομικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων. Η επιτήρηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων είναι βασικό στοιχείο των προγραμμάτων ελέγχου τους. Στο πλαίσιο αυτό σημαντικός είναι ο ρόλος του νοσηλευτή επιτήρησης λοιμώξεων. Η επιτήρηση σήμερα εξελίσσεται με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής. Συμπεράσματα : Η επιτήρηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων αποτελεί το χρήσιμο όργανο σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο για την αναχαίτιση των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses