Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

H ανάγκη της πληροφόρησης νοσηλευομένων ασθενών

Σπυριδούλα Στεφανίδου, Γεωργία Γερογιάννη


Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012

Έτος δημοσίευσης:

2012

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 15-23

Περίληψη:

Kατά τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρείται συνεχώς αυξανόμενη αναγνώριση της σπουδαιότητας παροχής πληροφόρησης ασθενών, η οποία σχετίζεται με πολλά ευεργετικά αποτελέσματα όσον αφορά στη διάγνωση και έκβαση της νόσου.
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την παροχή πληροφόρησης νοσηλευομένων ασθενών.
Υλικό και μέθοδος: Η μεθοδολογία περιελάμβανε αναζήτηση ερευνητικών και ανασκοπικών μελετών από την Ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία που αναφέρονταν στην παροχή ενημέρωσης νοσηλευομένων ασθενών με χρήση λέξεων-κλειδιών. Η αναζήτηση κάλυψε την χρονική περίοδο από το 1996 έως το 2011.
Αποτελέσματα: Η αποτελεσματική πληροφόρηση προϋποθέτει κάποιες βασικές αρχές, εκ των οποίων οι πιο σημαντικές είναι η πηγή της πληροφόρησης, η επικοινωνία, η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του τόπου και του χρόνου και η συμμετοχή της οικογένειας. Οι ασθενείς αναζητούν πληροφόρηση όχι μόνο για την ασθένεια, τη θεραπεία, τις επιπλοκές, ή τις παρενέργειες της θεραπείας αλλά και για άλλα περισσότερο πρακτικά θέματα που σχετίζονται με τις καθημερινές δραστηριότητες. Η προφορική πληροφόρηση και οδηγίες είναι λιγότερο αποτελεσματικά συγκρινόμενα με την γραπτή έντυπη πληροφόρηση διότι οι ασθενείς γρήγορα ξεχνάνε τα όσα λέγονται. Είναι ευρέως αποδεκτό, ότι η συμμετοχή του υποστηρικτικού περιβάλλοντος του ασθενή, κυρίως της οικογένειας θεωρείται εξίσου σημαντική. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και διαφορετικής κουλτούρας. Άτομα που αδυνατούν να κατανοήσουν την παρεχόμενη πληροφόρηση θα πρέπει να αναγνωρίζονται από τους επαγγελματίες υγείας και να λαμβάνονται μέτρα πριν την έξοδο από το νοσοκομείο.
Συμπεράσματα : Η εκτίμηση της ανάγκης για πληροφόρηση θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της θεραπείας

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses