Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19) ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ευαγγελία Τσιάντα, Ιωάννης Κουτελέκος, Σταυρούλα Παρασκευοπούλου


Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 327-340

DOI: 10.5281/zenodo.7771594

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η τρέχουσα πανδημία της νέας νόσου του Κορωνιού έχει προκαλέσει μεγάλη ταλαιπωρία και φόβο ανάμεσα στον πληθυσμό των ηλικιωμένων παγκοσμίως, οι οποίοι αποτελούν τον πλέον ευάλωτο πληθυσμό που διατρέχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά.  Σκοπός της μελέτης ήταν να προσδιορίσει την επίδραση που έχει η πανδημία του COVID-19 στην ψυχική υγεία και την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων ατόμων της κοινότητας και την κατανόηση των αντιλήψεων και στάσεων τους έναντι της τρέχουσας κατάστασης. Υλικό και μέθοδος: Στην έρευνα αυτή, εφαρμόστηκε η στρατηγική της σκόπιμης δειγματοληψίας και χρησιμοποιήθηκε ένας διερευνητικός ποιοτικός σχεδιασμός με ημιδομημένες ατομικές συνεντεύξεις σε βάθος 16 ατόμων, ηλικίας άνω των 65 ετών που ζουν στην  κοινότητα και έχουν σχετικά καλή υγεία. Για την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων επιλέχθηκε και εφαρμόστηκε η θεματική ανάλυση. Αποτελέσματα: Μετά από την επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από τη διεξαγωγή της ποιοτικής αυτής έρευνας, προέκυψαν τρία κύρια θέματα που περιλαμβάνουν: α) την επίδραση του κορωνοϊού και της πανδημίας στην ψυχική υγεία των ηλικιωμένων, β) τις αλλαγές στην καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής λόγω της πανδημίας και γ) τις προσδοκίες για το εμβόλιο και το μέλλον. Συμπεράσματα: Οι συνέπειες της πανδημίας έχουν βραχυπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις και αλλαγές στην καθημερινότητα των ηλικιωμένων. Οι μακροπρόθεσμες αρνητικές τάσεις στην ψυχική υγεία τους χρήζουν  περαιτέρω μελέτης.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses