Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Μαρία Aνδριοπούλου, Παρασκευή Μπέλλου, Δήμητρα Δαλαμάγκα


Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

Έτος δημοσίευσης:

2018

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 89-105

DOI: 10.5281/zenodo.2074290

Περίληψη:

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια ο ρόλος των νοσηλευτών στην παροχή φροντίδας υγείας αποδείχθηκε πολύ σημαντικός. Σκοπός: της παρούσας εργασίας ήταν η ανάδειξη της σημαντικότητας του διευρυμένου ρόλου των νοσηλευτών. Μεθοδολογία:Η μεθοδολογία περιελάμβανε την αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (Google Scholar, Science direct, EBSCO κτλ) που αφορούσαν τον διευρυμένο ρόλο των νοσηλευτών της τελευταίας δεκαπενταετίας. Οι λέξεις ευρετηρίου που χρησιμοποιήθηκαν ήταν «διευρυμένος ρόλος», «νοσηλευτές», «κατάρτιση» και «υποκίνηση» καθώς και συνδυασμό αυτών. Από τις μελέτες που προέκυψαν επιλέχθηκαν οι καταλληλότερες με βάση το σκοπό και τις λέξεις ευρετηρίου της ανασκόπησης. Αποτελέσματα:Μια πληθώρα επιστημονικών μελετών αναδεικνύει τη σημαντικότητα του νοσηλευτικού ρόλου στις δομές υγείας και στην παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας. Ο διευρυμένος νοσηλευτικός ρόλος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αποτελεσματικής αποδοτικότητας της φροντίδας υγείας. Η δια βίου εκπαίδευση, η κατάρτιση και η εξειδίκευση των νοσηλευτών είναι το μέσο της επίτευξης του διευρυμένου τους ρόλου. Συμπέρασμα:Η διεύρυνση του ρόλου των νοσηλευτών συμβάλλει στην εργασιακή ικανοποίηση και στην αναβάθμιση της αποδοτικότητας και ποιότητας φροντίδας υγείας.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses