Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ

Πηνελόπη Βιδάλη, Ζωή Μπιτσώρη


Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

Έτος δημοσίευσης:

2018

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 81-88

DOI: 10.5281/zenodo.1974432

Περίληψη:

Η αύξηση της δημογραφικής γήρανσης παγκοσμίως αναδεικνύεται ως ένα από τα κύρια οικονομικά, κοινωνικά αλλά και πολιτικά προβλήματα σε όλες τις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες του πλανήτη, επιβάλλοντας την προσαρμογή των κοινωνικών συστημάτων  στις δημογραφικές μεταβολές.  Σκοπός: της εργασίας ήταν να διερευνήσει τις επιπτώσεις  της δημογραφικής γήρανσης, την αναγκαιότητα στήριξης της υγιούς γήρανσης και  το πλαίσιο των ενεργειών προώθησης της υγείας. Μεθοδολογία: Στην παρούσα εργασία έγινε ανασκόπηση βιβλιογραφίας της τελευταίας δεκαετίας σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Αποτελέσματα: Η κατάσταση υγείας ενός πληθυσμού αποτελεί τη συνισταμένη μιας συλλογικής προσπάθειας και είναι αποτέλεσμα της υγειονομικής οργάνωσης, του βιοτικού επιπέδου και της μορφωτικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του πληθυσμού. Το κοινωνικό κεφάλαιο ως πολυδύναμο εκπαιδευτικό και πολιτισμικό κέντρο διαδραματίζει  σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των νοσημάτων και στην προαγωγή της υγείας. Το κοινωνικό κεφάλαιο θεωρείται ότι συμβάλει στον τομέα της προαγωγής της υγιούς γήρανσης με την προσθήκη νέων γνώσεων και παρεμβάσεων. Παρέχει ένα χρήσιμο πλαίσιο και σημείο εκκίνησης για τη προώθηση των παραγόντων της υγιούς γήρανσης και δραστηριοποιεί αρμόδιους φορείς σε τοπικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο στην επίτευξη στόχων.  Υπάρχουν ενδείξεις ότι, το κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί να επηρεάσει συμπεριφορές υγείας με ένα τρόπο θετικό μέσα από την κοινωνική στήριξη, την κοινωνική επιρροή, την κοινωνική συμμετοχή και την πρόσβαση σε υλικούς πόρους. Η βελτίωση και η διατήρηση της υγείας εξαρτάται τόσο από τις ατομικές συμπεριφορές ή συμπεριφορές των άλλων όσο  και από τη δυνατότητα για γόνιμη επικοινωνία σε κοινωνικά δίκτυα. Συμπεράσματα: Το υψηλό κοινωνικό κεφάλαιο συνεισφέρει θετικά στην υγεία του πληθυσμού σε ότι αφορά το γενικό σύνολο.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses