Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Ανδριάνα Μαγγίτα


Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020

Έτος δημοσίευσης:

2020

Συγγραφέας:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 246-260

DOI: 10.5281/zenodo.4501204

Περίληψη:

Εισαγωγή: Μία από τις σημαντικότερες αιτίες απώλειας ζωής, θεωρούνται τα τροχαία ατυχήματα. Όμως, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην κατανόηση και την αξιολόγηση των επιπτώσεων στη ζωή των τραυματιών από τροχαία ατυχήματα, η οποία καθορίζεται από το είδος και το μέγεθος των τραυμάτων, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις οδηγούν σε αναπηρία.

Σκοπός: Η διερεύνηση της κατάθλιψης 3 και 6 μήνες ύστερα από τροχαίο ατύχημα, όπως επίσης και των συσχετιζόμενων παραγόντων.Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 474 άτομα, τα οποία προσήλθαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών τριών γενικών νοσοκομείων της Αττικής μετά από τροχαίο ατύχημα από το Νοέμβριο του 2016 έως τον Μάρτιο του 2018. Για την εκτίμηση της κατάθλιψης, χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα «Beck Depression Inventory-ΙΙ» (BDI-II). Η κατάθλιψη μετρήθηκε αμέσως μετά το ατύχημα όπως επίσης  στους 3 και 6 μήνες μετά. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε στο p<0.05.Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των ασθενών της μελέτης ήταν γυναίκες σε ποσοστό 57.6% ενώ το 30% των συμμετεχόντων ήταν ηλικίας 18-28 ετών. Αμέσως μετά το τροχαίο ατύχημα, οι περισσότεροι ασθενείς δεν εμφάνισαν κατάθλιψη (67.1%) ενώ 3 μήνες μετά το ατύχημα, τα επίπεδα κατάθλιψης ήταν υψηλοτέρα (44%) και στους 6 μήνες (42.6%). Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι, το φύλο (p=0.001), η ηλικία (p<0.001), η οικογενειακή (p<0.001), η επαγγελματική (p<0.001)  και η οικονομική κατάσταση των ασθενών (p <0.001) σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την κατάθλιψη. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης, καταδεικνύουν την ανάγκη μακροπρόθεσμης διερεύνησης της κατάθλιψης.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses