Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Παναγιώτης Μπέσικος, Γεώργιος Βασιλόπουλος, Ιωάννης Κουτελέκος, Λαμπρινή Αβραμοπούλου, Μαρία Χαρχαρίδου


Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021

Έτος δημοσίευσης:

2021

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 28-50

DOI: 10.5281/zenodo.5501820

Περίληψη:

Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου (Surgical Site Infections – SSIs) και η πρόληψή τους αποτελούν αντικείμενο έρευνας και μελέτης από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Σύμφωνα με το ECDC οι SSIs αποτελούν την τρίτη πιο συνηθισμένη αιτία νοσοκομειακών λοιμώξεων. Σκοπός: Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση είχε ως σκοπό τη διερεύνηση του ρόλου της  αντιμικροβιακής προφύλαξης (ΑΜΠ) στην πρόληψη των λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου(ΛΧΠ).Υλικό και μέθοδος: Αναζητήθηκαν  μελέτες (τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες και μελέτης κοορτής) που δημοσιεύθηκαν στην ελληνική και αγγλική γλώσσα τη δεκαετία 2009- 2018. Βρέθηκαν είκοσι (20) μελέτες της τελευταίας δεκαετίας, οι οποίες πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης και αφορούσαν τη σύγκριση αντιβιοτικών ως αντιμικροβιακή προφύλαξη στην πρόληψη των ΛΧΠ, τη διερεύνηση του σωστού χρόνου χορήγησης της αντιμικροβιακής προφύλαξης και γενικότερα τη σημασία του ρόλου της ως μέσο πρόληψης των ΛΧΠ. Αποτελέσματα: Η χρήση της αντιμικροβιακής προφύλαξης μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο της χειρουργικής επέμβασης. Η χορήγηση της ΑΜΠ πρέπει να γίνεται 15΄-60΄πριν το χειρουργείο ανάλογα με τον αντιβιοτικό παράγοντα. Λανθασμένη χρήση των αντιβιοτικών οδηγεί σε αύξηση της επίπτωσης των ΛΧΠ. Προτείνεται χορήγηση επιπλέον δόσης ΑΜΠ σε επεμβάσεις μακράς διάρκειας. Η αντιμικροβιακή προφύλαξη παίζει σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση όταν χορηγείται στο σωστό χρόνο και χρησιμοποιούνται οι κατάλληλοι αντιμικροβιακοί παράγοντες ανάλογα με την επέμβαση. Θα πρέπει να αποφεύγεται η άσκοπη χρήση αντιβιοτικών ώστε να μη δημιουργούνται πολυανθεκτικά στελέχη μικροβίων όπως ο MRSA.Συμπεράσματα: Με την πρόληψη των λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου μειώνονται σημαντικά τόσο το κόστος νοσηλείας των ασθενών και οι δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας.  Προκύπτει ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση του ρόλου της αντιμικροβιακής προφύλαξης μέσα από νεότερες μελέτες.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses