Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΟ COVID 19. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ.

Ανδρέας Πετρής , Ιωάννης Αποστολάκης , Παύλος Σαράφης


Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 245-256

DOI: 10.5281/zenodo.7771628

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η νέα νόσος covid 19 από την ημέρα που ανακηρύχτηκε ως πανδημία (Μάρτιος του 2020) έως και  σήμερα διαφοροποίησε σημαντικά το χάρτη των υγειονομικών ανισοτήτων σε όλη την υφήλιο. Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας και το κράτος πρόνοιας εξακολουθούν να υφίστανται ισχυρούς κλυδωνισμούς. Σκοπός: Το παρόν άρθρο επιχειρεί να παρουσιάσει τις επιπτώσεις που υπέστησαν οι τομείς της κοινωνικής προστασίας, να περιγράψει τις αιτίες που όξυναν τις υγειονομικές ανισότητες και να αναφέρει τα μέτρα που τα κοινωνικά κράτη εφάρμοσαν στην προσπάθεια άμβλυνσης των προβλημάτων που προέκυψαν εν μέσω πανδημίας. Μεθοδολογία: Ανασκόπηση βιβλιογραφίας σε διεθνείς βάσεις δεδομένων (PubMed, Google Scholar) με τη χρήση συγκεκριμένων λέξεων-κλειδιών στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, σε έντυπα βιβλία και αναφορές στο Διαδίκτυο. Αποτελέσματα: Ο εννοιολογικός προσδιορισμός των όρων ισότητα στην υγεία, προσδιοριστές υγείας, κοινωνικό κράτος, συστήματα κοινωνικής προστασίας, συμβάλει στην κατανόηση της επίδρασης της νέας νόσου covid 19 στην κατάσταση υγείας και στη φροντίδα υγείας του πληθυσμού. Το φύλο, η ηλικία, η οικονομική κατάσταση, η συννοσηρότητα από ψυχικά και σωματικά προβλήματα, οι συνθήκες διαβίωσης, συναρτώνται άμεσα με την ευαισθησία στη νόσο. Ο ιός επιβαρύνει όλους τους τομείς της κοινωνικής προστασίας. Τα μέτρα ενίσχυσης που ελήφθησαν  αφορούν την εργασία, την ασφάλιση, τη στέγαση, την εκπαίδευση και δόθηκαν επιδόματα ασθένειας και στέγασης. Συμπεράσματα: Η νόσος covid 19 αυξάνει τις υγειονομικές ανισότητες, παράλληλα τα άτομα που μειονεκτούν λόγω της κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης και της κατάστασης της υγείας τους  εμφανίζουν μεγαλύτερη ευαισθησία στο νέο κορονοϊό. Η πανδημία πιέζει πολύπλευρα τα συστήματα κοινωνικής προστασίας.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses