Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Ορφανού, Ολυμπία Σίμου, Σοφία Σιδηροπούλου


Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023

Έτος δημοσίευσης:

2023

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 19-31

DOI: 10.5281/zenodo.10461463

Περίληψη:

Εισαγωγή: Από την δεκαετία του 1990 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει αρκετές κατευθύνσεις στα κράτη της σχετικά με την βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η παρουσίαση των σημαντικότερων πολιτικών που εφαρμόζονται στη φροντίδα υγείας στη Σουηδία και στην Ελλάδα. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, όπως pubmed, google scolar. Αποτελέσματα: Η Σουηδία κατέχει ένα από τα βέλτιστα συστήματα υγείας παγκοσμίως. Ωστόσο, το μεταβαλλόμενο υγειονομικό περιβάλλον απαιτεί τη διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών του συστήματος. Αντίθετα, στην Ελλάδα καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις σε ιατρικούς πόρους και σε συνδυασμό με τις υψηλές δαπάνες, τις οικονομικές και γεωγραφικές ανισότητες είναι αναγκαίο να παρθούν άμεσα μέτρα. Συμπεράσματα: Η αναδιάρθρωση του ελληνικού υγειονομικού συστήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί με την υιοθέτηση των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στο υγειονομικό μοντέλο Σουηδίας.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses