Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ

Σταματίνα Δούκη, Ιωάννης Κουτελέκος


Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

Έτος δημοσίευσης:

2021

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 119-130

DOI: 10.5281/zenodo.5651538

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η σχιζοφρένεια είναι μία χρόνια ψυχική διαταραχή. Χαρακτηρίζεται από διαταραχές στη σκέψη, στην αντίληψη, στη διάθεση και στη συμπεριφορά, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να συνυπάρχει έκπτωση της λειτουργικότητας με αποτέλεσμα να προκαλείται σοβαρή ανικανότητα και απαιτείται δια βίου φροντίδα που επιβαρύνει σημαντικά την οικογένεια και τη Δημόσια Υγεία.Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των παραγόντων που συμβάλλουν στην επιβάρυνση των οικογενειών/φροντιστών ατόμων που πάσχουν από σχιζοφρένεια.Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, περιελάμβανε την αναζήτηση ερευνητικών δεδομένων, τα οποία συλλέχθηκαν μέσα από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, Google Scholar, Medline, ResearchGate.Aποτελέσματα: Οι παράγοντες που οδηγούν στην εμφάνιση οικογενειακής επιβάρυνσης ατόμων με σχιζοφρένεια αφορούν τόσο τον ίδιο τον ασθενή και τη νόσο, όσο και τους οικογενειακούς φροντιστές. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας επιβεβαίωσε την υπόθεση ότι η μακροχρόνια φροντίδα των ασθενών με σχιζοφρένεια αυξάνει το βάρος των μελών της οικογένειας/φροντιστών, επιδρώντας αρνητικά στην ψυχική τους υγεία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του άγχους των μελών της οικογένειας/φροντιστών καθώς και σε μείωση της παρεχόμενης φροντίδας. Η οικογενειακή θεραπεία και οι αναγκαίες ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις σε συνδυασμό με τη φαρμακευτική αγωγή, φαίνεται να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της οικογενειακής επιβάρυνσης, στη βέλτιστη παραμονή του ασθενούς στην κοινότητα και στη λειτουργική του ενσωμάτωση.Συμπεράσματα:Η γνώση της οικογενειακής επιβάρυνσης των ατόμων με σχιζοφρένεια, μπορεί να βοηθήσει στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση αποκαταστασιακών και υποστηρικτικών προγραμμάτων για τον ασθενή και την οικογένειά του.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses