Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΠΑΡΟΔΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟ ΑΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Αναστασία Χατζόγλου, Χριστίνα Δαλαγεώργου, Νατάσσα Φουστέρη, Ιωάννης Κουτελέκος, Βασίλειος Δέδες, Ελένη Ευαγγέλου, Ευάγγελος Δούσης


Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020

Έτος δημοσίευσης:

2020

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 102-117

DOI: 10.5281/zenodo.4011250

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η εισαγωγή παιδιού στο νοσοκομείο πυροδοτεί πλήθος προβλημάτων στην καθημερινή ζωή των γονέων, όπως αβεβαιότητα για την υγεία του παιδιού, ανησυχία λόγω των συνθηκών νοσηλείας ή άλλων προβλημάτων πρακτικής και οικονομικής φύσης τα οποία προκαλούν συναισθηματικές επιπτώσεις, όπως άγχος. Σκοπός:  Η διερεύνηση των επιπέδων του παροδικού και μόνιμου άγχους που βιώνουν οι γονείς νοσηλευόμενων παιδιών και των σχετιζόμενων παραγόντων. Δείγμα: Το δείγμα ευκολίας αποτέλεσαν 100 γονείς νοσηλευόμενων παιδιών σε δημόσιο παιδιατρικό νοσοκομείο της Αττικής κατά τη χρονική περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2019. Υλικό-Μέθοδος: Πρόκειται για συγχρονική περιγραφική μελέτη στην οποία τα δεδομένα συλλέχθηκαν με συνέντευξη χρησιμοποιώντας την κλίμακα State-Τrait Αnxiety Inventory (STAI) στην οποία συμπεριλήφθησαν τα κοινωνικό-δημογραφικά των γονέων και οι απόψεις τους. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 26.0 ενώ το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε στο p<0.05. Αποτελέσματα: Οι γονείς βίωναν μέτρια προς υψηλά επίπεδα παροδικού άγχους (ΜΤ:48.98±5.98, Διάμεσος: 49) και μόνιμου άγχους (ΜΤ:48.36±5.26, Διάμεσος:48). Η άποψη των γονέων ότι, οι τοιχογραφίες στις παιδιατρικές κλινικές μειώνουν την ανησυχία των παιδιών κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, σχετίζονταν στατιστικά σημαντικά με το παροδικό άγχος, (p=0,014). Το μόνιμο άγχος σχετίζονταν στατιστικά σημαντικά με την άποψη των γονέων ότι, η εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν τη φροντίδα του παιδιού τους θα ενδυναμώσει το ρόλο τους (p=0,027), με την άποψη τους ότι, το παιδί θα παρουσιάσει δυσκολίες στο κοινωνικό ή σχολικό περιβάλλον, μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, (=0,034) όπως επίσης με τον αυτοχαρακτηρισμό των γονέων ως αγχώδεις   (p=0,047). Συμπεράσματα: Η διερεύνηση του άγχους που βιώνουν οι γονείς είναι σημαντική καθώς είναι δυνατό να επηρεάσει την δυναμική της οικογένειας τόσο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, όσο και μετά την έξοδο από το νοσοκομείο.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses