Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΛΚΗ ΠΙΕΣΗΣ

Γεώργιος Σιδηράς, Βασιλική Καραβίτη, Αλεξάνδρα Νικολή


Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018

Έτος δημοσίευσης:

2018

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 27-37

DOI: 10.5281/zenodo.1401232

Περίληψη:

Εισαγωγή: Τα έλκη πίεσης αποτελούν ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί έντονα τους επαγγελματίες υγείας καθώς και το σύστημα υγείας γενικότερα, καθώς επηρεάζει 1 στους 10 ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία και 1 στους 20 ασθενείς της κοινότητας. Σκοπός:Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ηδιερεύνηση της επίπτωσης που έχει η παρουσία των ελκών πίεσης στη ποιότητα ζωής των ασθενών. Μεθοδολογία: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των τελευταίων ετών, μετά από αναζήτηση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Medline και στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link). Αποτελέσματα: Η επίπτωση των ελκών πίεσης στη ποιότητα ζωής των ασθενών είναι σημαντική καθώς συνοδεύονται από πόνο, διαταραχές στον ύπνο, περιορισμό της λειτουργικότητας και της αποκατάστασης και από σωματικούς και κοινωνικούς περιορισμούς. Επίσης η εντατική θεραπεία η οποία χρειάζεται για την επούλωση των ελκών πίεσης επηρεάζει επιπλέον τη ποιότητα ζωής των ασθενών λόγω των μεγάλων απαιτήσεων αυτής. Τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα μελετών δείχνουν μια σημαντική επίδραση της παρουσίας των ελκών πίεσης και στις 3 διαστάσεις που συνθέτουν τη ποιότητα ζωής των ασθενών, τη σωματική, τη συναισθηματική και τη κοινωνική. Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι κάποιες θεραπευτικές μέθοδοι επιδεινώνουν τις παραπάνω δυσμενείς επιπτώσεις καθώς επιδεινώνουν το πόνο και τη ταλαιπωρία των ασθενών καθιστώντας αναγκαία την αναθεώρηση του σχεδιασμού φροντίδας.

Συμπεράσματα: Η κατανόηση του αντίκτυπου που έχουν τα έλκη πίεσης στη ποιότητα ζωής των ασθενών μπορεί να οδηγήσει στη καλύτερη πρόληψη. Η μείωση των ελκών πίεσης θα οδηγήσει όχι μόνο στη βελτίωση της ζωής των ασθενών αλλά και στη βελτίωση του συστήματος υγείας γενικότερα

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses