Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Ψυχιατρικές Διαταραχές αιμοκαθαιρομενων ασθενών

Γεωργία Μπουγά, Γιώργος Πιτσιώνης


Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014

Έτος δημοσίευσης:

2014

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 80-87

Περίληψη:

Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τις ψυχιατρικές διαταραχές που βιώνουν οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς.

Υλικό και Μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών, κυρίως στην ηλεκτρονική βάση 'pubmed' που αναφέρονταν τις ψυχιατρικές διαταραχές (άγχος και κατάθλιψη) που βιώνουν οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς. 

Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς εκτός από τα προβλήματα που απορρέουν από τη βιολογική διάσταση της νόσου βρίσκονται αντιμέτωποι με πλήθος άλλων προβλημάτων, που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή, όπως η απώλεια χρόνου σε προγραμματισμένες συνεδρίες αιμοκάθαρσης, η αβεβαιότητα για το μέλλον, το άγχος του θανάτου, όπως επίσης η εξάρτηση τόσο από το μηχάνημα όσο και από τους επαγγελματίες υγείας. Όλοι αυτοί οι παράγοντες σε συνδυασμό με τις αλλαγές σε πρωτύτερους προσωπικούς, οικογενειακούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς ρόλους πυροδοτούν την εκδήλωση προβλημάτων από τη ψυχική σφαίρα.

Συμπεράσματα: Η αξιολόγηση του άγχους και της κατάθλιψης που βιώνουν οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της θεραπείας. Η κατάθλιψη και το άγχος πρέπει να μελετηθούν εκτενέστερα, προκειμένου να οργανωθούν καλύτερες προσεγγίσεις για την υγειονομική περίθαλψη για τα άτομα αυτά

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses