Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΚΟΥΚΛΑ (DOLL THERAPY) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ

Ηλιάνα Τσαμπούλα, Ιωάννης Κουτελέκος


Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2020

Έτος δημοσίευσης:

2020

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 24-32

DOI: 10.5281/zenodo.3766672

Περίληψη:

Εισαγωγή : Παρότι η θεραπεία με κούκλα εισήχθη στη δεκαετία του '90, σε ιδρύματα μακροχρόνιας περίθαλψης με στόχο τη μείωση των συμπεριφορικών και ψυχολογικών διαταραχών σε άτομα με άνοια,  εντούτοις, έως σήμερα το ενδιαφέρον για αυτήν την προσέγγιση αυξάνεται ολοένα και περισσότερο.  Σκοπός: Η διερεύνηση της θεραπείας με κούκλα (Doll Therapy) σε ασθενείς με άνοια. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων “PubMed” με τις λέξεις κλειδιά: "doll therapy, dementia, elderly", για το χρονικό διάστημα 2014-2019.  Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, σε ένα πρόγραμμα θεραπείας με κούκλα μπορούν να συμμετέχουν  ασθενείς με  άνοια που έχουν μέτρια ή μεγάλη γνωσιακή έκπτωση. Ωστόσο, στη συντριπτική πλειοψηφία οι συμμετέχοντες σε αυτά τα προγράμματα είναι γυναίκες. Η θεραπεία στηρίζεται σε συγκεκριμένο πρωτόκολλο και ολοκληρώνεται σε 3 εβδομάδες έως 6 μήνες με καθημερινές συνεδρίες διάρκειας 30-60 λεπτών. Παρότι, η εμφάνιση κάθε ευεργετικού αποτελέσματος ποικίλλει, ωστόσο συνήθως εκδηλώνεται μετά από 3 εβδομάδες συνεδριών. Αναλυτικότερα, οι κούκλες χρησιμεύουν ως ένα εργαλείο προκειμένου ο ασθενής με άνοια να ανακτήσει παλαιότερες μνήμες και συμπεριφορές, όπως κοινωνική ζωή, ανάπτυξη συναισθηματικού δεσμού με άλλα άτομα και προσωπική φροντίδα. Επίσης, η θεραπεία με κούκλα συμβάλει σημαντικά στην προαγωγή της επικοινωνίας, στη μείωση της κατάθλιψης, της ευερεθιστότητας, της επιθετικότητας, της άσκοπης περιπλάνησης, ενώ παράλληλα ενισχύει το κίνητρο για καθημερινή δραστηριότητα των ασθενών. Συμπεράσματα: Η θεραπεία με κούκλα αποτελεί παρέμβαση που προϋποθέτει την παρουσία θεραπευτικής ομάδας στην οποία ο νοσηλευτής μπορεί να διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses