Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΤΟ ΑΓΧΟΣ TΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Τσίου Χρυσούλα, Μπελέση Πανδώρα

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

Έτος Δημοσίευσης:

2016

Συγγραφείς:

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 75-94

DOI: 10.5281/zenodo.55956

Περίληψη:

 

Εισαγωγή.Η χειρουργική επέμβαση, ως διαδικασία, αποτελεί για τους ασθενείς μια εμπειρία που συνοδεύεται από άγχος. Το άγχος βιώνεται ως ένα ασαφές συναίσθημα φόβου, έντασης, ανησυχίας, θλίψης και θυμού που συνοδεύεται από κλινικές εκδηλώσεις όπως ταχυκαρδία, αρρυθμία κ.ά.

Σκοπός:Η βιβλιογραφική αυτή ανασκόπηση είχε σκοπό να αναλύσει το πώς έχει μελετηθεί στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία το πρόβλημα του περιεγχειρητικού άγχους και ποιές στρατηγικές έχουν αναπτυχτεί για την αντιμετώπισή του.

Μέθοδος: Με τη χρήση συνδυασμών λέξεων κλειδιών αναζητήθηκε στις βάσεις συλλογής δεδομένων PubMed, Cinahl, ScienceDirect,Wiley Online Library, και Google Scholar η σχετική βιβλιογραφία των τελευταίων 20 ετών. Από ένα πλήθος βιβλιογραφικών δεδομένων επιλέχθηκαν οι 48 καταλληλότερες μελέτες οι οποίες περιλήφθηκαν στην παρούσα εργασία ταξινομημένες ανά θεματική ενότητα.

Αποτελέσματα: Ασθενείς οι οποίοι έχουν υψηλά επίπεδα προεγχειρητικού άγχους εμφανίζουν περισσότερα προβλήματα μετεγχειρητικά. Το αυξημένο προεγχειρητικά άγχος των ασθενών σχετίζεται με διάφορους παράγοντες όπως ο αναμενόμενος μετεγχειρητικός πόνος, ο χωρισμός από την οικογένεια, η απώλεια της ανεξαρτησίας, το είδος της νόσου, ο βαθμός που απειλείται η ζωή του ασθενούς από τη νόσο, ο φόβος της αναισθησίας και της χειρουργικής επέμβασης αλλά και ο φόβος του θανάτου. Το αυξημένο μετεγχειρητικό άγχος σχετίζεται επίσης με διάφορους παράγοντες όπως η συνολική εμπειρία και η ένταση του πόνου, οι προϋπάρχουσες ήσσονος σημασίας ψυχιατρικές διαταραχές, το προεγχειρητικό περιστασιακό άγχος, η αρνητική προεγχειρητική αυτο-αντίληψη για το μέλλον, το ιστορικό καπνίσματος ή αλκοόλ και η κακή φυσική κατάσταση.

Συμπεράσματα: Η έγκαιρη αναγνώριση του προεγχειρητικού άγχους κρίνεται απαραίτητη με σκοπό, στο πλαίσιο της προεγχειρητικής ετοιμασίας των ασθενών, να εφαρμοστούν οι κατάλληλες παρεμβάσεις για τη μείωση του άγχους.


 

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses