Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Χρυσούλα Τσίου, Σωτήριος Πλακάς


Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Έτος δημοσίευσης:

2015

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 95-105

DOI: 10.5281/zenodo.31753

Περίληψη:

Εισαγωγή. Όταν ένα μέλος μιας οικογένειας υποβάλλεται σε εγχείρηση, συνήθως, οι πλησιέστεροι συγγενείς συγκεντρώνονται έξω από το χειρουργείο όπου, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης που περιβάλλει κάθε επέμβαση, βιώνουν κατά τη διάρκεια της αναμονής έντονα αρνητικά συναισθήματα όπως φόβο, ανησυχία και έντονο άγχος για την έκβαση της εγχείρησης. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με το άγχος των συγγενών την ώρα που οι ασθενείς υποβάλλονται σε χειρουργείο όπως επίσης και η διερεύνηση παρεμβάσεων αντιμετώπισης του άγχους των συγγενών. Μέθοδος: Βάσεις συλλογής δεδομένων όπως PubMed, CINAHL, Science Direct,Wiley Online Library, και Google Scholar ερευνήθηκαν για σχετική βιβλιογραφία με τη χρήση διαφόρων συνδυασμών λέξεων κλειδιών από το 1984 έως και το 2015. Οι πληροφορίες που συλλέχτηκαν από 22 μελέτες που συμπεριέλαβε αυτή η μελέτη αξιολογήθηκαν ως προς την συνάφεια τους με το σκοπό της εργασίας αυτής και ομαδοποιήθηκαν ανά θεματική ενότητα. Αποτελέσματα : Οι συγγενείς των ασθενών κατά τη διάρκεια του χειρουργείου βιώνουν υψηλού βαθμού άγχος, το οποίο αποδίδεται κυρίως στην ελλιπή ενημέρωση από τους επαγγελματίες υγείας. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι συγγενείς αναπτύσσουν πολλούς και διάφορους μηχανισμούς αντιμετώπισης του άγχους εκ των οποίων ως οι πιο αποτελεσματικοί αποδείχτηκαν: η προσπάθεια θετικών σκέψεων, η προσευχή και η ελπίδα στο Θεό. Ο θεσμός του νοσηλευτή-συνδέσμου νοσοκομείου οικογένειας όπως επίσης η παραμονή συγγενών δίπλα στον ασθενή τους μέχρι τη στιγμή της εισόδου του στη χειρουργική αίθουσα, η συνεχής ενημέρωση τους για την εξέλιξη της εγχείρησης και η επίσκεψη τους στον ασθενή μετά την εγχείρηση στην μονάδα ανάνηψης αποτελούν μόνο μερικές από τις παρεμβάσεις που έχουν στρατολογηθεί για την αντιμετώπιση του άγχους των συγγενών. Οι παρεμβάσεις αυτές ήταν περισσότερο αποτελεσματικές συγκριτικά με την παροχή βομβητή στους συγγενείς ή άλλων τεχνολογικών μεθόδων που διευκολύνουν την επικοινωνία με το χειρουργείο. Συμπεράσματα:Το άγχος των συγγενών σχετίζεται με την έλλειψη ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους επαγγελματίες υγείας. Η πρόσωπο με πρόσωπο ενημέρωση από τον χειρουργό αμέσως μετά το χειρουργείο και η δυνατότητα επικοινωνίας με τους επαγγελματίες υγείας είναι οι κυριότεροι παράμετροι μείωσης του άγχους των συγγενών.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses