Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΤΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19

Σταματίνα Δούκη, Ιωάννης Κουτελέκος


Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 365-371

DOI: 10.5281/zenodo.8067209

Περίληψη:

Εισαγωγή: Το κοινωνικό στίγμα είναι μία ανεπιθύμητη, δυσφημιστική ιδιότητα που στερεί από κάποιον το δικαίωμα της κοινωνικής αποδοχής και της ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνική ζωή. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), το κοινωνικό στίγμα υποδηλώνει την αρνητική σχέση ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων, στα οποία προσδίδονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως η νόσος covid-19, με την ευρύτερη κοινωνία. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, αναφορικά με το αντιλαμβανόμενο κοινωνικό στίγμα διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, περιλάμβανε την αναζήτηση ερευνητικών δεδομένων, τα οποία συλλέχθηκαν μέσα από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, Google Scholar, Medline. Αποτελέσματα: Στο πλαίσιο της πανδημίας, το στίγμα και οι επακόλουθες διακρίσεις φάνηκε να επιτείνουν την υγεία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, να μειώνουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας, να οδηγούν σε μείωση του κοινωνικού κεφαλαίου και να δημιουργούν νέες μορφές κοινωνικών διακρίσεων. Συμπεράσματα: Η μελέτη καθιστά ξεκάθαρο ότι o στιγματισμός των διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων επηρεάζει την έκβαση της νόσου covid-19 και αναδεικνύει συνοδά προβλήματα ψυχικής υγείας, γεγονός που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση για την υλοποίηση κατάλληλων προγραμμάτων ενημέρωσης και υιοθέτησης συμπεριφορών, για τoν περιορισμό των συνεπειών της. Επιπροσθέτως, διαφαίνεται η ανάγκη παροχής ψυχολογικής υποστήριξης, εξατομικευμένα, επικεντρωμένη στο άτομο και στις ιδιαιτερότητές του, καθώς και στην αλληλεπίδρασή του με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses