Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ MOBBING ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΒΙΟ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ρόμπολας Περικλής, Μπρέντα Γεωργία

Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019

Έτος Δημοσίευσης:

2019

Συγγραφείς:

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 35-53

DOI: 10.5281/zenodo.3346810

Περίληψη:

Εισαγωγή: Το Mobbing σε ηθικό – ψυχολογικό επίπεδο στον εργασιακό χώρο αφορά ένα φαινόμενο το οποίο αποτελεί σοβαρό πρόβλημα τόσο στην υγεία όσο και στην ασφάλεια των εργαζομένων στον κλάδο των επαγγελματιών υγείας. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του φαινομένου της εργασιακής παρενόχλησης στους επαγγελματίες υγείας και ειδικότερα τους νοσηλευτές μέσα από την ανασκόπηση της αρθρογραφίας και σύγχρονων εμπειρικών μελετών. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση άρθρων και ερευνητικών μελετών στις ηλεκτρονικές βάσεις «Pubmed» και «Cinahl» και στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link). Αποτελέσματα: Η εργασιακή παρενόχληση στους επαγγελματίες υγείας και κυρίως στους νοσηλευτές ως υπαρκτό φαινόμενο προκαλεί την εκδήλωση ποικίλων συμπτωμάτων που πλήττουν σοβαρά την υγεία και ευρύτερα την προσωπικότητα του ατόμου. Η παρενόχληση είτε πηγάζει από συνάδελφο, είτε από ανώτερο στην ιεραρχία οδηγεί την πρόκληση σοβαρών ψυχοσωματικών ασθενειών αλλά ταυτόχρονα κλονίζει και την κοινωνική θέση, την επαγγελματική πορεία και την οικονομική κατάσταση του εργαζομένου. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπλοκές στη ζωή του θύματος. Η έγκαιρη διαπιστωσή του και η αποτελεσματική παρέμβαση έχουν καταλυτικό ρόλο. Συμπεράσματα: Η παρούσα ανασκόπηση ανέδειξε πλήθος δημοσιευμένων μελετών που τεκμηριώνουν την έκταση του προβλήματος. Η εργασιακή παρενόχληση αποτελεί ένα υπαρκτό, σοβαρό παγκόσμιο πρόβλημα για τους επαγγελματίες υγείας και δη τους νοσηλευτές και πρέπει να αντιμετωπιστεί τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και έγκαιρης παρέμβασης.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses