Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Το χειρουργείο σε περιπτώσεις μαζικών καταστροφών. Σχέδιο Περσέας

A.Ιωάννης Ζάντζος, Π.Βασίλειος Βουτσινάς, Ιωάννης Κουτελέκος


Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2013

Έτος δημοσίευσης:

2013

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 13-31

Περίληψη:

Εισαγωγή: Για κάθε νοσοκομείο υφίσταται η πιθανότητα αντιμετώπισης καταστάσεων που εκφεύγουν της συνήθους λειτουργίας του, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, μεγάλα βιομηχανικά ατυχήματα και σεισμός.


Σκοπός: Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση ειδικών οδηγιών για την αντιμετώπιση μιας μαζικής καταστροφής. 


Υλικό και μέθοδος: Η μεθοδολογία περιελάμβανε ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά.


Αποτελέσματα: Σε μια μεγάλη καταστροφή, το κύριο πρόβλημα ενός νοσοκομείου είναι η διαθεσιμότητα ομάδων αντιμετώπισης τραυματιών προκειμένου να παρέχει αποτελεσματική φροντίδα υγείας. Για την αντιμετώπιση μιας μαζικής καταστροφής απαιτείται η εφαρμογή μιας αλυσίδας πράξεων που ξεκινά με την επικοινωνία σε προκαθορισμένα τηλέφωνα και την άμεση κινητοποίηση εργαζομένων που ζουν σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο. Όσον αφορά τις ενέργειες κατά την αντιμετώπιση του γεγονότος επισημαίνεται ότι ένας μόνο γιατρός θα είναι υπεύθυνος για θέματα που σχετίζονται με το χειρουργείο ενώ σε ένα υπάλληλο θα πρέπει να ανατεθεί η καταγραφή χρόνου και προσώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από το χειρουργείο συμπεριλαμβανομέων και των ασθενών. Επίσης, σημαντική θεωρείται η εκτίμηση της διαθεσιμότητας χειρουργών και αναισθησιολόγων και η εξασφάλιση της συνεργασίας με την αιμοδοσία. Όσον αφορά τις ενέργειες μετά την ολοκλήρωση αντιμετώπισης του γεγονότος, η συμπλήρωση και κατάθεση σχετικής αναφοράς είναι απαραίτητη. 


Συμπεράσματα: Η δημιουργία διεθνώς αποδεκτών κατευθυντήριων γραμμών διαθέσιμων σε κάθε νοσοκομείο σε περιπτώσεις καταστροφής, κρίνεται επιτακτική ανάγκη.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses