Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Σπυρίδων Αρμπούζης, Αθηνά Λαζακίδου, Σοφία Ζυγά


Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 379-388

DOI: 10.5281/zenodo.8068175

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η εκρηκτική τεχνολογική εξέλιξη, η αναγκαία πλέον χρήση του διαδικτύου στην καθημερινότητα, καθώς και η παγκοσμιοποίηση, είναι μερικές από τις παραμέτρους που διαμορφώνουν την κοινωνία και κατ’ επέκταση την εκπαίδευση του 21ου αιώνα. Η ετερογένεια στις τάξεις των προπτυχιακών φοιτητών της νοσηλευτικής κυριαρχεί και με τη σειρά της διαμορφώνει μια πλατφόρμα με διαφορετικές ικανότητες, επιδεξιότητες και εμπειρίες, που εμπλέκονται στην νοσηλευτική εκπαίδευση και μεταβάλουν το τελικό αποτέλεσμά της, ενισχύοντας τον πολυμορφισμό του Νοσηλευτικού επαγγέλματος. Μεταβλητές, όπως το φύλο και η εθνικότητα αλλάζουν, με την είσοδο περισσότερων ανδρών, αλλά και ετερογενών πληθυσμών, όπως μετανάστες, παλιννοστούντες, άτομα μεγαλύτερων ηλικιών, φοιτητές κατατακτηρίων εξετάσεων, να προστίθενται στον πληθυσμό των φοιτητών της Νοσηλευτικής. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν να σκιαγραφηθούν τα χαρακτηριστικά των φοιτητών και των καθηγητών της Νοσηλευτικής Επιστήμης στην καινούργια πραγματικότητα. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, Science Direct και Research Gate, καθώς και σε επίσημες σελίδες Διεθνών Νοσηλευτικών Οργανισμών, με λέξεις κλειδιά για το χρονικό διάστημα της τελευταίας δεκαετίας. Αποτελέσματα: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ανέδειξε τα επικρατούντα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων της Τριτοβάθμιας Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης στην σύγχρονη εποχή και το πως αυτά μεταλλάσσονται με την χρήση τεχνολογικών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συμπεράσματα: Η ανάγκη για μαθητοκεντρική εκπαίδευση και ενεργητική διδασκαλία, ενισχύει τη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων από τους διδάσκοντες, ενώ η είσοδος των φοιτητών της γενιάς Άλφα στην Τριτοβάθμια Νοσηλευτική διαμορφώνει εκ νέου την φοιτητική ταυτότητα, μεταβάλλοντας τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses