Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ COVID-19

Δήμητρα Μουρδουκούτα, Μαρία Πολυκανδριώτη, Ευάγγελος Δούσης, Ελένη Ευαγγέλου, Χρυσούλα Νταφογιάννη, Αφροδίτη Ζαρταλούδη, Ιωάννης Κουτελέκος


Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021

Έτος δημοσίευσης:

2021

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 295-305

DOI: 10.5281/zenodo.5938665

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η εμφάνιση της πανδημίας λόγω Covid-19, είχε τεράστιες επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου και δημιούργησε την ανάγκη για κοινωνική στήριξη. Ο ρόλος της κοινωνικής στήριξης των γονέων νοσηλευόμενων παιδιών σε δημόσιο παιδιατρικό νοσοκομείο στη περίοδο Covid-19 είναι σημαντικός.Σκοπός: της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των δημογραφικών παραγόντων που σχετίζονται με την αντιλαμβανόμενη κοινωνική στήριξη γονέων νοσηλευόμενων παιδιών.Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 110 γονείς νοσηλευόμενων παιδιών (30 άντρες και 80 γυναίκες) στις κλινικές παιδιατρικού Νοσοκομείου κατά την περίοδο Φεβρουάριο-Απρίλιο 2021. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της συνέντευξης χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε από τους ερευνητές της μελέτης για την συγκέντρωση των δημογραφικών χαρακτηριστικών και το ερωτηματολόγιο Multidimensional Scale of Perceived Social Support για την αξιολόγηση της κοινωνικής στήριξης που βιώνουν οι γονείς.Αποτελέσματα: Από τους 110 συμμετέχοντες, το 50% των γονέων σκοράρουν πάνω από 22, 22 και 20 (διάμεσος) στην στήριξη από τα σημαντικά πρόσωπα, την οικογένεια και τους φίλους αντίστοιχα. Επιπλέον το 25% των γονέων είχαν σκορ πάνω από 25, 25 και 24 αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές σε σχέση με το πιθανό εύρος των σκορ (4-28) υποδηλώνουν υψηλά επίπεδα κοινωνικής στήριξης των γονέων. Στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερα επίπεδα στήριξης από τα σημαντικά πρόσωπα βίωναν οι γονείς με τριτοβάθμια εκπαίδευση (p=0.045), οι γονείς που είχαν παραπάνω από ένα παιδί πέρα από το νοσηλευόμενο (p=0.007). Στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερα επίπεδα στήριξης από την οικογένεια βίωναν οι γονείς που είχαν παραπάνω από ένα παιδί πέρα από το νοσηλευόμενο (p=0.003). Στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερα επίπεδα στήριξης από τους φίλους βίωναν οι γονείς κάτοχοι MSc-PhD (p=0.045), οι γονείς που είχαν παραπάνω από ένα παιδί πέρα από το νοσηλευόμενο (p=0.028). Συμπεράσματα: Η κοινωνική στήριξη μπορεί να μετριάσει τις επιπτώσεις της κοινωνικής απομόνωσης και των μέτρων κοινωνικής απόστασης για αυτό χρειάζεται η υλοποίηση εξατομικευμένων προγραμμάτων ψυχοεκπαίδευσης και παρέμβασης.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses