Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Ολυμπία Σίμου, Έλενα Ορφανού, Αφροδίτη Ζαρταλούδη, Γεωργία Τουλιά, Ιωάννης Κουτελέκος


Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021

Έτος δημοσίευσης:

2021

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 62-73

DOI: 10.5281/zenodo.5501830

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η Διασυνδετική-Συμβουλευτική Ψυχιατρική (ΔΨ) είναι μια πολύπλευρη υποειδικότητα της ψυχιατρικής, η οποία βρίσκει εφαρμογή στο πλαίσιο της λειτουργίας του γενικού νοσοκομείου. Καθώς έχει εξελιχθεί κατά πολύ τον τελευταίο αιώνα, επιφέροντας σημαντικές  αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο, αντιμετωπίζονται οι ασθένειες και προσφέροντας όπως διαφαίνεται σημαντικά οφέλη στο σύστημα υγείας και στους χρήστες του, καθώς και στο προσωπικό που εργάζεται σε αυτό, θα προσπαθήσουμε σε αυτή την ανασκόπηση να αξιολογήσουμε τα προσδοκώμενα οφέλη των υπηρεσιών της ΔΨ στο γενικό νοσοκομείο. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας, ήταν η αξιολόγηση των προσδοκώμενων οφελών της ΔΨ στο γενικό νοσοκομείο και πιο συγκεκριμένα, το σημαντικά ή όχι συνολικά μειωμένο κόστος υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση της διάρκειας νοσηλειών και η ελαχιστοποίηση των εισαγωγών και επανεισαγωγών των ασθενών που καταφθάνουν στα επείγοντα. Υλικό και Μέθοδος: Έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών, κατά το χρονικό διάστημα των ετών 1980 έως 2020, σε διεθνείς βάσεις δεδομένων όπως: Pubmed και Google Scholar με τη χρήση λέξεων κλειδιών όπως: Liaison psychiatry services, acute general hospitals, lengths of stay, cost-effectiveness, admissions, readmissions. Βρέθηκαν συνολικά 180 μελέτες, από τις οποίες, μόνο 12 ήταν σύμφωνες με το θέμα της ανασκόπησης και χρησιμοποιήθηκαν τελικά. Αποτελέσματα: Συνολικά, 8 μελέτες αναγνώρισαν οφέλη της ΔΨ σε επίπεδο νοσηλειών, εισαγωγών και επανεισαγωγών, τα οποία αποφέρουν μειωμένο κόστος υγειονομικής περίθαλψης. Αντίθετα, 2 μελέτες παρουσίασαν αρνητικά ευρήματα αναφορικά με τη συμβολή της ΔΨ στη διάρκεια των νοσηλειών, ενώ ακόμη 2 μελέτες δεν κατάφεραν να αναδείξουν, συνολικά οικονομικά οφέλη στο γενικό νοσοκομείο στις υπό εξέταση παραμέτρους, ούτε σε περαιτέρω. Συμπεράσματα: Φαίνεται, ότι από τα προσδοκώμενα οφέλη της ΔΨ τα οποία, έχουν μελετηθεί σε βάθος χρόνου, συνεχίζει να προκύπτει, μια θετική αξιολόγηση αναφορικά με τη συμβολή της στο γενικό νοσοκομείο. Για αυτό θεωρούμε ότι είναι χρήσιμη και υποστηρικτική υπηρεσία, η οποία πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει, να μελετηθεί εκτενέστερα, καθώς και να βελτιωθεί όπου απαιτείται.

 

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses