Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Μαρία Ρεκλείτη, Κυριάκος Σουλιώτης, Νικόλαος Καμπάς, Αικατερίνη Τόσκα, Χρυσοβαλάντης Μέλλος, Ελένη Καπογεώργου, Μαρία Σαρίδη


Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018

Έτος δημοσίευσης:

2018

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 63-74

DOI: 10.5281/zenodo.1401713

Περίληψη:

Εισαγωγή:Οι υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων και η κακή ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος μπορεί να προκαλέσει οξείες και χρόνιες αναπνευστικές νόσους σε παιδιά.Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η δημιουργία ερευνητικού εργαλείου για τη διερεύνηση της σχέσης των παραγόντων ρύπανσης του εσωτερικού περιβάλλοντος και της κατάστασης υγείας των παιδιών προσχολικής ηλικίας (3-6 ετών). Μέθοδος: Το εργαλείο συλλογής των δεδομένων βασίστηκε Child Health QuestionnaireParent Form (CHQ-PF28) και στο Parent's Questionnaire: Air Pollution and Pediatric Health Impact Study.Αποτελέσματα:Τα αποτελέσματα της πιλοτικής μελέτης σχετικά με τη μετάφραση του CHQ-PF28 στην ελληνική γλώσσα επιβεβαίωσε τις αρχές του EuroQol group. Η μετάφραση του ερωτηματολογίου βρέθηκε να είναι κατάλληλη σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής γλώσσας και την κουλτούρα του πληθυσμού και σχολιάστηκε πως είναι εύκολα αναγνώσιμο και κατανοητό από όλα τα μέλη του δείγματος (n=140). Η μελέτη της εγκυρότητας προσώπου και περιεχομένου υπέδειξε επτά (7) ερωτήσεις από τις συνολικά δεκατέσσερις (14) που περιέχονταν στον αρχικό σχεδιασμό του ερωτηματολογίου. Oσυντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s alpha ήταν ικανοποιητικός και ίσος με 0.69.Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη έδειξε την εγκυρότητα προσώπου και περιεχομένου του CHQ-PF28 να είναι συγκρίσιμη με το μεγαλύτερο αντίστοιχό του, το CHQ-PF50, με ικανοποιητική εσωτερική συνοχή.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses