Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ VERBAL ABUSE SCALE (VAS- GR)

Μαρία Μαλλιαρού, Κωνσταντινιά Καραθανάση, Παύλος Σαράφης, Ιωάννης Κουτελέκος, Παναγιώτης Πρεζεράκος, Σοφία Ζυγά


Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

Έτος δημοσίευσης:

2015

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 73-82

Περίληψη:

Η λεκτική βία στον εργασιακό χώρο, αποτελεί μια πραγματικότητα με ποικίλες και πολλαπλές συνέπειες στον ψυχισμό των εργαζομένων και εμφανίζεται κυρίως σε περιπτώσεις όπου υπάρχει σχέση άνισης εξουσίας, ως παράγοντας διατήρησης της δυσαναλογίας της εξουσίας του «υβριστή» προς τον κακοποιηθέντα.

Σκοπός:της παρούσας εργασίας ήταν η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του αξιόπιστου και έγκυρου διεθνούς ερωτηματολογίου VERBAL ABUSE SCALE σχεδιασμένου για την αξιολόγηση της λεκτικής βίας στο εργασιακό περιβάλλον. Υλικό-μέθοδος: Το πρωτότυπο ερωτηματολόγιο αποτελείται από 5 υποκλίμακες που διαμορφώνουν ένα σύνολο 79 ερωτήσεων. Δυο ανεξάρτητοι μεταφραστές (οι συγγραφείς), με μητρική γλώσσα την ελληνική, μετέφρασαν το VERBAL ABUSE SCALE από την αγγλική (forward translation) και ομοφώνησαν σε μια πρώτη έκδοση, που μοιράστηκε σε άλλους δυο παρατηρητές, με τα σχόλια των οποίων επιτεύχθηκε μια δεύτερη ελληνική έκδοση. Αυτή αντιμεταφράστηκε πίσω στα αγγλικά από τρεις ανεξάρτητους αντιμεταφραστές με μητρική γλώσσα την ελληνική, αλλά με πτυχίο αγγλικής γλώσσας επιπέδου proficiency χωρίς γνώση του πρώτο- τύπου (backward translation). Με βάση τις αντιμεταφράσεις, οι συγγραφείς κατέληξαν σε μια τρίτη έκδοση, που μαζί με το αγγλικό πρωτότυπο δόθηκε σε 2 καθηγητές νοσηλευτικής με τις παρατηρήσεις των οποίων, αναδιατυπώθηκαν μερικές ερωτήσεις που παρουσίαζαν πολιτισμικές διαφορές, οδηγώντας στη τέταρτη ελληνική έκδοση. Σε συνέχεια των δικών τους υποδείξεων, προέκυψε μία ακόμη βελτιωμένη έκδοση, που δόθηκε σε έναν επιπλέον αντιμεταφραστή με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, η αντιμετάφραση του οποίου αξιολογήθηκε ως ισοδύναμη με την πρωτότυπη αγγλική έκδοση του εργαλείου.

Αποτελέσματα:Το όργανο μέτρησης της λεκτικής βίας στο εργασιακό περιβάλλον είναι διαθέσιμο στα ελληνικά (VASGr.v0).

Συμπεράσματα:Το ερωτηματολόγιο VASμεταφράστηκε στα ελληνικά, με τρόπο που τα δύο εργαλεία, πρωτότυπο και μεταφρασμένο, αξιολογήθηκαν ως ισοδύναμα. Το επόμενο βήμα είναι να σταθμιστεί, ώστε να χρησιμοποιηθεί για να αξιολογήσει το φαινόμενο της λεκτικής κακοποίησης στα ελληνικά νοσοκομεία.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses