Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ

Σταματίνα Δούκη, Ιωάννης Κουτελέκος


Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 13-22

DOI: 10.5281/zenodo.7027380

Περίληψη:

Εισαγωγή: Οι επιδημίες μεταδίδονται ταχύτατα παγκόσμια, προκαλώντας μία γενικότερη αναταραχή διεθνώς. Η εμφάνιση μολυσματικών ιογενών νοσημάτων, όπως η πανδημία Covid-19, συχνά επηρεάζουν τη ψυχική υγεία των πληθυσμιακών ομάδων. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, αναφορικά με τις ψυχολογικές αντιδράσεις των πληθυσμιακών ομάδων, κατά τη διάρκεια πανδημιών. Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, περιελάμβανε την αναζήτηση ερευνητικών δεδομένων, τα οποία συλλέχθηκαν μέσα από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, Google Scholar, Medline, ResearchGate. Αποτελέσματα: Οι ψυχολογικές αποκρίσεις έναντι των επιδημιών Sars, Embola και Covid-19 στις διάφορες ομάδες του γενικού πληθυσμού, φαίνεται να είναι: άγχος, φόβος, ψυχοσωματικά συμπτώματα, κυρίως διαταραχές του ύπνου, καταθλιπτικά συμπτώματα, τάσεις αυτοκτονίας, ιδεοψυχαναγκαστικά συμπτώματα, μετατραυματικό στρες, κοινωνικός στιγματισμός, εγκατάλειψη, απομόνωση, άγχος και υποτροπή της ψυχικής νόσου. Συμπεράσματα: Οι εκτιμήσεις των πανδημιών πρέπει να επικεντρώνονται στο άτομο και στις ιδιαιτερότητές του, καθώς και στην αλληλεπίδρασή του με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, στο οποίο εντάσσεται, γεγονός που θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses