Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΗΨΙΑ

Δημήτριοσ Κάστος, Σπυρίδων Ρούσσος, Ιωάννης Κουτελέκος, Γεωργία Γερογιάννη, Γεώργιος Βασιλόπουλος, Θεόδωρος Καπάδοχος, Ευάγγελος Δούσης


Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2020

Έτος δημοσίευσης:

2020

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 43-52

DOI: 10.5281/zenodo.3766681

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η επιληψία αποτελεί διαδεδομένη νευρολογική διαταραχή, η οποία πλήττει περισσότερα από 70 εκατομ. άτομα, παγκοσμίως. Η επιληψία χαρακτηρίζεται ως σύμπλεγμα συμπτωμάτων με πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου και ισχυρή γενετική προδιάθεση.Σκοπός: Η αξιολόγηση των στάσεων και των απόψεων ενήλικων ασθενών με επιληψία αναφορικά με τη νόσο.Υλικό και Μέθοδος: Περιγραφική μελέτη σε δείγμα ευκολίας 100 ασθενών που προσέρχονταν στα εξωτερικά ιατρεία δημοσίων νοσοκομείων για περιοδικό έλεγχο. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη  συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου το οποίο περιελάμβανε τις στάσεις και απόψεις των ασθενών.

Αποτελέσματα: Από τους 100 συμμετέχοντες, το 56% ήταν γυναίκες και το 37% ήταν ηλικίας 30-40 ετών. Αναφορικά με το βαθμό ενημέρωσης, το 88%  και το 77% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι, οι ίδιοι και η οικογένεια τους ήταν ενημερωμένοι σχετικά με την ασθένεια, αντίστοιχα ενώ το  59% του δείγματος είχε ήδη  επισημάνει στο οικογενειακό τους περιβάλλον τις υπηρεσίες που θα μπορούσαν να ειδοποιήσουν σε περίπτωση ανάγκης. Επίσης, το 75% του δείγματος ανέφερε ότι, βίωνε στήριξη από τα άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος,  ενώ το 62% επιθυμούσε να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα ψυχο-κοινωνικής στήριξης.  Επιπροσθέτως, το 65% και το 72% βίωνε άγχος για την πορεία της νόσου και το ενδεχόμενο μιας επερχόμενης επιληπτικής κρίσης, αντίστοιχα ενώ το 91% θεωρούσε ότι, εξαρτάται από  άτομα πλησίον τους, κατά την ώρα της κρίσης. Σε σχέση με την κοινωνική ζωή, το 53% απέκρυπτε το πρόβλημα από το κοινωνικό περιβάλλον και το 74% απέφευγε κάποιες φορές τις κοινωνικές δραστηριότητες.

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσης  έρευνας θα ενθαρρύνουν τους επαγγελματίες υγείας να επικεντρώνονται στη βιο-ψυχοκοινωνική εκτίμηση των ενήλικων ασθενών με επιληψία ως αναπόσπαστο τμήμα της θεραπείας.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses