Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Κωνσταντίνος Ντελέζος, Γεωργία Κυριακοπούλου, Μαριάννα Καραβασίλη, Αθανάσιος Μάριος Γιαννακάς, Παναγούλα Καραγιάννη, Μιχαήλ Γεωργάρας, Κωνσταντίνα Ροδάνθη Ροδουσάκη


Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021

Έτος δημοσίευσης:

2021

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 84-100

DOI: 10.5281/zenodo.5512084

Περίληψη:

Εισαγωγή: Οι επαγγελματίες υγείας, αντιμετωπίζουν διάφορους επαγγελματικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της ιονίζουσας ακτινοβολίας, κατά τη διάρκεια ορισμένων εξετάσεων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Σκοπός: Η παρούσα έρευνα εκτιμά τις επιπτώσεις της έκθεσης σε ακτινοβολία, στην υγεία των χειριστών ιατρικών συσκευών και των εργαζομένων στη συλλογή ραδιενεργών αποβλήτων, καθώς και τη γνώση των εργαζομένων σε διάφορα νομοθετικά και τεχνικά ζητήματα. Υλικό - Μέθοδος: Το δείγμα αποτελούνταν από 120 συμμετέχοντες, οι οποίοι επιλέχθηκαν μέσω συστηματικής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο, που περιελάβανε 60 ερωτήσεις δόθηκε στους συμμετέχοντες. Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία του δείγματος (92,5% N=111), εκπαιδεύτηκε στη λειτουργία του ιατρικού εξοπλισμού, ενώ πολλοί (52,5% N=63) γνώριζαν επίσης τη νομοθεσία για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων. Ωστόσο, ένα υψηλό ποσοστό συμμετεχόντων (90,8% N=109), εξακολουθεί να πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη να μάθουν περισσότερα, περί υγιεινής και ασφάλειας στον τομέα της ακτινοβολίας. Ο καρκίνος του θυρεοειδούς, θεωρείται η πιο κοινή μορφή καρκίνου, μεταξύ των χειριστών ακτινολογικών μηχανημάτων (44,4% N=68). Βρέθηκε επίσης στατιστική σημαντικότητα, μεταξύ της ανάπτυξης ασθενειών στους εργαζομένους και της διαθεσιμότητας σε μέσα ατομικής προστασίας (p=0,012), καθώς και μεταξύ των νομικών γνώσεων των συμμετεχόντων και των απαραίτητων ελέγχων που πραγματοποιούνται στον ιατρικό εξοπλισμό (p=0,05). Συμπεράσματα: Αν και οι εργαζόμενοι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη διαχείριση της ακτινοβολίας στο περιβάλλον εργασίας τους, είναι πρόθυμοι να μάθουν περισσότερα. Τέλος, οι περισσότεροι εργαζόμενοι γνώριζαν τη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας και δεν είχαν ούτε εργατικό ατύχημα, ούτε προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses