Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ PIERCING

Κωνσταντίνος Ντελέζος, Γεωργία Κυριακοπούλου, Μαριάννα Καραβασίλη, Αθανάσιος Μάριος Γιαννακάς, Δημήτριος Γ Δελητζάκης, Ιωάννης Κουτελέκος, Χρυσαυγή Βεργάδου


Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

Έτος δημοσίευσης:

2020

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 175-187

DOI: 10.5281/zenodo.4291789

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η εφαρμογή του piercing θέτει προβληματισμούς, αναφορικά με την υγιεινή που εφαρμόζεται στα διάφορα σημεία του σώματος και την πληροφόρηση των χρηστών για τους κινδύνους που ενέχει για την υγεία τους. Σκοπός: Η ποσοτική μέτρηση του μικροβιακού φορτίου στα σημεία εφαρμογής του piercing, καθώς και η διερεύνηση του επιπέδου γνώσεων, σχετικά με διάφορα ζητήματα που αφορούν το piercing, μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Υλικό και Μέθοδος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τη χρήση ερωτηματολογίου 40 ερωτήσεων σε διερχόμενους συμμετέχοντες με piercing. Διενεργήθηκε επίσης, ποσοτική μέτρηση του μικροβιακού φορτίου στο σημείο του piercing με την χρήση λουμινόμετρου. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας, έδειξαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση (p= 0,049), μεταξύ του τρόπου επιλογής του κέντρου piercing και της αιμορραγίας στο σημείο της γλώσσας, όπως επίσης και μεταξύ του σημείου piercing, σε σχέση με την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών πριν από την εφαρμογή του piercing (p= 0,009). Ακόμη, βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση (p= 0,007), μεταξύ του σημείου piercing και του φύλου, καθώς και μεταξύ των ενεργειών που πρέπει να γίνουν στο δέρμα πριν το piercing από τον ειδικό, σε σχέση με την ικανότητα μετάδοσης της Ηπατίτιδας C (p= 0.021). Συμπεράσματα: Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων δεν κατέχουν γνώσεις, αναφορικά με τα προβλήματα που προκαλεί το piercing στην υγεία τους, καθώς και με τα ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης ώστε να αποφευχθούν τυχόν μολύνσεις.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses